Popiół lotny i żużel

Spółka EKO-ZEC z główną siedzibą na terenie Poznania jest jednym z czołowych w Polsce dostawców usług w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych z przemysłu energetycznego takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa. Materiały te znajdują zastosowanie jako dodatek do betonów, cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych oraz jako materiał do ziemnych prac budowlanych. Użyte do wyrobu materiałów budowlanych poprawiają ich właściwości fizyko-chemiczne oraz obniżają koszty produkcji.

Przedsiębiorstwo EKO-ZEC odzyskuje rocznie ponad 500 000 Mg popiołów lotnych oraz blisko 100 000 Mg żużla i mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego, pochodzących głównie z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. i Veolia Energia Łódź S.A.

Spółka EKO-ZEC gwarantuje kompleksowe zagospodarowanie ww. odpadów, nadzór nad tą działalnością oraz przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za wykonywane zadania.
Zgodnie z posiadanymi przez EKO-ZEC decyzjami administracyjnymi na odzysk popiołów lotnych, jeśli spełniają one wymagania normy PN-EN 450-1:2012 „Popiół lotny do betonu”, nie stanowią odpadu w rozumieniu Ustawy o odpadach i w związku z tym mogą być stosowane bez potrzeby ubiegania się o dodatkowe pozwolenia z terenowego organu ochrony środowiska.

Popiół lotny oferowany przez EKO-ZEC posiada ponadto:

  • Certyfikaty Zgodności WE wydane przez Instytut Techniki Budowlanej,
  • oznakowanie symbolem CE,
  • Atesty Higieniczne (może być stosowany w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego),
  • badania kontrolne zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji (fizyko-mechaniczne i chemiczne zgodnie z normą PN-EN 450-1:2012.

Produkcja popiołu lotnego podlega stałej kontroli jakościowej (zarówno autokontroli, jak również kontroli niezależnych jednostek nadzoru).

Informacji na temat cen, warunków sprzedaży oraz dostaw popiołów i żużla udziela Dział Handlu i Logistyki:

POZNAŃ tel. (61) 8 211 470 tel. (61) 8 211 489, tel kom. 603 900 619 i 667 676 400,
ŁÓDŹ tel. (42) 6 755 995, tel. kom. 601 826 621