Gips syntetyczny

Gips syntetyczny z Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.) spółka EKO-ZEC wprowadza na rynek pod nazwami handlowymi:

 • „kruszywo wypełniające ER Gips” z przeznaczeniem do stosowania jako kruszywo wg ustanowionej Aprobaty Technicznej IBDiM;
 • „REA-GIPS” z przeznaczeniem wytwarzania klinkieru do produkcji cementu oraz do produkcji płyt kartonowo-gipsowych i innych materiałów budowlanych.

Zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM Nr AT/2016-02-3219 Kruszywo wypełniające ER Gips EKO-ZEC jest przeznaczone do stosowania w inżynierii komunikacyjnej (drogowej) do mieszanek kruszyw, gruntów i spoiw. Dzięki posiadanym właściwością chemicznym i mechanicznym poprawiający właściwości mieszanek mineralnych jako dodatek ulepszający i korygujący uziarnienie.

Kruszywo wypełniające ER Gips EKO-ZEC może być wykorzystane:
a) do budowy warstw nasypów,
b) jako składnik doziarniający mieszankę mineralną:

 • w warstwach podbudowy pomocniczej (warstwa mrozoochronna, odcinająca i wzmacniająca) wg wymagań WT-4 2010 lub według wymagań PN-S-06102:1997, w technologii stabilizacji mechanicznej 
 • do podbudowy pomocniczej, wg wymagań WT-5 2010 lub według wymagań norm na mieszanki z kruszyw lub gruntów stabilizowanych spoiwami 

c) do ulepszonego podłoża, wg wymagań WT-5 2010 lub według wymagań norm na mieszanki z kruszyw lub gruntów stabilizowanych spoiwami

 

Karta techniczna dla Kruszywo wypełniającego ER Gips EKO-ZEC

REA-GIPS przeznaczony jest natomiast do:
a) wytwarzania klinkieru do produkcji cementu,
b) produkcji płyt kartonowo-gipsowych,
c) produkcji innych materiałów budowlanych, takich jak:

 • zaprawy i tynki,
 • kleje, 
 • posadzki samopoziomujące, 
 • gipsy szpachlowe, 
 • hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące typu HSDS, 
 • bloczki gipsowe, 
 • gipsowe elementy wykończeniowe i galanteria ozdobna.

 

Kryteria jakościowe dla gipsu z Instalacji Odsiarczania Spalin
(zgodnie z wytycznymi EUROGYPSUM)

Parametr Wyrarażony jako Wartość gwarantowana Jednostki
Zawartość wilgoci H2O* <10 % wagowy
Siarczan (IV) wapnia dihydrat CaSO4*2H2O >95 % wagowy
Sole magnezu (rozpuszczalne w wodzie) MgO <0,10 % wagowy
Sole sodu (rozpuszczalne w wodzie) Na2O <0,06 % wagowy
Chlorki Cl <0,01 % wagowy
Siarczan (IV) wapnia hemihydrat CaSO3*1/2H2O <0,50 % wagowy
pH - 5-6 -
Barwa Ry** >50 %
Zapach - neutralny  

 

*zawartość wilgoci jest wyrażona jako procent wagowy surowego gipsu
Wszystkie inne parametry są wartościami wyrażonymi dla dihydratu siarczanu wapnia po wysuszeniu w temp. 45oC.
**Pomiar barwy za pomocą kolorymetru zróżnicowanego skalibrowanego względem wzorca białości BaSO4.

 

Karta Informacyjna dla REA-GIPSu (siarczan wapnia)

Szerszych informacji na temat możliwych zastosowań kruszywa wypełniającego ER Gips i wyrobu REA-GIPS oraz cen towaru, warunków sprzedaży i dostaw udziela Dział Handlu i Logistyki:
POZNAŃ tel. 61 8 211 470; tel. 61 8 211 489, tel. kom. 603 900 619 i 667 676 400,
KOZIENICE tel. 48 614 10 30; tel. kom. 722 081 140